Good Grip – klajs

Laiks jaunas riepas? Lai kurp Ju-s dotos šogad me-s pa-rliecinieties, lai pieda-va-tu Jums riepas augstas kvalita-tes par zema-m cena-m. Eiropas laika apsta-kl,i ir riepas l,oti prasi-ga un daudzveidi-ga, pašreize-jo temperatu-ras un mitruma. Tur ir viss no lielcel,iem lietains, dubl,ains neti-rumiem cel,u uz ledus un sniega apsta-kl,os. Atkari-ba- no ju-su braukšanas stilu un savu g,eogra-fisko atrašana-s vietu, me-s Good Grip, riepas, kas ir pieme-rots Jums un, protams, me-s pieda-va-jam plašu no liela-kajiem un pazi-stama-kajiem piega-da-ta-jiem. Mu-su iespe-jas ietvert riepas no Michelin, Pirelli, Nokian, Continental, Goodyear, Bridgestone un citi. Mu-su kla-sts pieda-va- riepas no budžeta piemaksu alternati-va ar augsta-ko kvalita-ti, lai ju-s vare-tu viegli atrast vasaras te-rps ju-su automaši-nu.

Ši- gada sortimenta- riepas, ko raksturo jaunas inova-cijas un vides apzin,as kura-s vaira-ki mu-su piega-da-ta-ji pieda-va- zal,a- kla-ja, kas respekte- vidi un samazina degvielas pate-rin,u saglaba-jot riepas maksima-lo veiktspe-ju, bremze-šanas un pa-rkraušanu. Jauna-s tehnolog,ijas ari- uzsver pieaugošo interesi riepa-m RFT (Run Flat Technology), punkcijas bez riepa-m var palaist visu cel,u uz darbni-cu, pat ja gaisa beiga-m.

Kad ju-s lai riepa-m, no Good Grip ir a-tri un viegli, un me-s gandri-z viss jums. Me-s pieda-va-jam plašu riepu, kas atbilst ju-su auto, un me-s ari- redzam, ka jums par auto riepas. Pe-c izve-les riepas, pieda-va-jam blakus veikals, kas var uzsta-di-t uz savu jauno kla-ja, tikli-dz ju-s san,emsiet riepas Hope Interneta veikals.

Ir daža-di likumi un noteikumi visa- Eiropa- ziema-. Laba Grip pieda-va- gan ar radze-m, un berzes riepa-m, un me-s aicina-m ju-s mekle-t pa-r katru sezonu protektora dzil,ums katra- riepas. Pa-ra-k maz riepas protektora dzil,ums degrade- sniegumu un palielina risku, akvaplane-šana un paplašina automaši-nas bremze-šanas cel,u. Laba Grip dri-zuma- atve-rt pa-rdošana- tik dri-z atgrieza-s, lai iegu-tu le-tu riepa-m augstas kvalita-tes.