piegadataji

Pirelli

Ita-lijas Pirelli tika dibina-ta Mila-na- ve-lu 1800, un ir viens no liela-kajiem riepu ražota-jiem pasaule-. Daudzi cilve-ki asocie-tais kvalita-te ar Pirelli riepa-m, ju-tas un optima-lu veiktspe-ju. Ar ilgu pieredzi, tehnolog,iskiem jaunina-jumiem un iekše-ja-s eksperti-zes Pirelli jau ilgu laiku bija liela saisti-ba ar pasaules vadošajiem automobil,u un motociklu ražota-jiem. Laba Grip pieda-va- Jums plašu izve-li, Pirelli vasaras un ziemas riepas par labu cenu no budžeta piemaksu iespe-jas.

Michelin

Francijas riepu ražota-js Michelin pasta-v jau kopš 1888, un ražo riepas visos gadalaikos un transportli-dzekl,u tipiem. Michelin ir saskan,a- ar Eiropas pate-re-ta-ju pazi-stama-kajiem riepu dari-t, un ir saisti-ta ar droši-bu uz slapja cel,a seguma, to produktu drošumu un ieguldi-jumu cel,u satiksmes droši-bu. Michelin ir labi izveidots uzn,e-mums Eiropa-, kas ir augsta-ka-s klases un ir atrodams daudzos liela-kie automaši-nu ražota-ji, kas redz Michelin ka- aci-mredzama izve-le to sa-kotne-ja- riepa-m.

Continental

Va-cu Continental AG ir dibina-ta Hannovere-, kas 1871, un ir ceturtais liela-kais riepu ražota-js tirgu- ar vaira-k neka- 40 ru-pni-cu un testa trases visa- pasaule-. Vin,u vi-zija ir nodrošina-t individua-lu cel,ojumu droša-ku, e-rta-ku un ilgtspe-ji-gu. Continental ir daudz prestižu sadarbi-ba- ar autobu-ves nozari, pieme-ram, Dailmer-Benz un Porsche. Good Grip pieda-va- plašu riepu no Continental gan ar ziemas un vasaras riepas par labu cenu.

Goodyear

Riepu ražota-ja Goodyear tika dibina-ta 1898 un tas ir liela-kais ASV riepu ražota-js tirgu- un ir akti-va sešos kontinentos ar pa-rdošanas aptuveni $ 15000000 gada-. Papildus zi-molu riepu Goodyear ražo ari- pazi-stami zi-moli, pieme-ram, Dunlop, un Kelly Debica. Pieda-va-t bythjul Goodyear riepas, ir jauta-jums, protams, un mums ir plašs, no vasaras uz ziemas riepas par labu cenu.  

Tyres | Tires | палуба | Reifen | κατάστρωμα | Pokład | Pneumatici | Renkaat | Padangos | Dekk | Neumáticos | Banden